نوع بیمه نامه تاریخ اعتبار بیمه نامه
نوع بیمه گذار
مدت بیمه نامه
سال های عدم خسارت
مشخصات عمومی اتومبیل
جستجو براساس نام خودرو
سیستم  
گروه خودرو
ردیف تعرفه
کاربری
سال ساخت  
قیمت خودرو (ریال)  
پوشش های اضافی
تخفیفات
سایر تخفیفات        
محاسبه حق بیمه
نوع پرداخت :
مبلغ حق بیمه با مالیات حق بیمه با ماليات (نقدی)

www.MellatInsurance.com