سیستم استعلام قیمت - بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل
                         
     سایر موارد:              
 
سالهای بدون خسارت: تاریخ اعتبار بیمه نامه
تعداد کوپن مصرفي : تعداد خسارت مالي  تعداد خسارت جاني
         
      روز                           
جستجو بر اساس نام خودرو    سال تولید
سیستم نوع خودرو کاربری
ظرفیت: نفر   کیلوگرم   سیلندر    
حوادث مالي حوادث جاني حوادث راننده
     
 
    www.MellatInsurance.com