سیستم استعلام قیمت - بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل
               
سایر موارد:            
تاريخ اعتبار
درصد تخفیف عدم خسارت شخص ثالث بیمه نامه قبلی درصد تخفیف عدم خسارت حوادث راننده بیمه نامه قبلی
تعداد خسارت مالی ثالث تعداد خسارت جانی ثالث
  تعداد خسارت حوادث راننده
    روز                           
جستجو بر اساس نام خودرو    سال تولید
سیستم نوع خودرو کاربری
ظرفیت: نفر   کیلوگرم   سیلندر    
حوادث مالي حوادث جاني حوادث راننده
     
 
    www.MellatInsurance.com