شرایط ثبت نام

متقاضی محترم

ضمن سپاسگزاری از شما برای ثبت نام جهت همکاری به عنوان بازاریاب ، لطفا پیش از اقدام به تکمیل فرم همکاری موارد زیر را در نظر بگیرید و در صورتی که با کلیه شرایط مندرج در آن موافق هستید، فرایند ثبت نام را ادامه دهید. شایان ذکر است هر گونه عدم تطابق با شرایط مشروح زیر،این
اختیار را به شرکت بیمه می دهد تا هزینه های اداری و آموزشی انجام شده را از بازاریاب دریافت نماید:


1- نماینده شرکت بیمه ملت موظف به ارائه حقوق ثابت و انجام بیمه تأمین اجتماعی نیست.
2- پرداخت به بازاریاب براساس کارمزد دریافتی نماینده از حق بیمه عایدی بیمه نامه های جذب شده توسط بازاریاب می‌باشد.
3- بازاریابی در شرکت بیمه ملت یک شغل پاره وقت با ماموریت معین می باشد و لذا بازاریاب نمی تواند مدعی دریافت حقوق
یک کارگر براساس قوانین کار باشد.
4- بازاریـاب در قالب آئـین نامه بازاریابی مصـوب شـرکت بـیمه ملت فعالیـت خواهد کـرد و توافـق می نماید تا هر گونه شکایت
می‌بایست براساس رویه های مشخص شده در آئین نامه یاد شده حل و فصل شود.


در صورت موافـقت با کلیه موارد بالا، با درج نام و نام خانوادگی و کـد ملی خود در قـسمت معین شده جهت تکمیل فرآیند ثبت
مشخصات، دکمه مرحله بعد را کلیک کنید.