سيستم استعلام نرخ و حق بيمه - اصلي و تبعی - آتش سوزی
مورد بیمه: ....
نوع فعالیت: مدت بيمه نامه سال
موضوع فعالیت: ماه
محل مورد بيمه:
نوع سازه:
استان شهر
 
روز
شرح مورد بيمه ارزش مورد بيمه نرخ کل حق بيمه
ساختمان، ماشين آلات، تأسيسات، اثاثه، ...
موجودی انبار
ارزش شيشه و تابلو
اموال و اثاثه تحت پوشش سرقت
ارزش ظروف تحت فشار
ارزش چاه
هزينه پاکسازی
سرمايه مورد بيمه حق بيمه کل:
خطرات اضافي نرخ در هزار حق بیمه
... زلزله و آتشفشان
... سيل، طغيان آب 0.2
... توفان و گردباد 0.15
... ترکيدگي لوله آب 0.2
... ضايعات برف و باران 0.2
... سقوط هواپیما
... رانش، ريزش، فروکش زمين 1
... فروکش چاه - خسارت وارد به کل ساختمان 1
... تخريب ساختمان در اثر ريزش قنات 0.5
... آشوب، اعتصاب، بلوا و... 0.5
... نشت گاز در سردخانه 0.5
... سقوط قطعات خودرو 0.8
... خودسوزی انبار (تفاله چغندر) 1
... برخورد جسم خارجي 0.01
... سقوط بهمن 0.3
... سرقت با شکست حرز 8
... شکست شيشه 20
... انفجارظروف تحت فشار 1
... دفرمه شدن 0.5
... فروکش چاه - خسارت وارد به  ديواره 1
... عدم النفع
نرخ اصلي :
حق بيمه اصلي :
حق بیمه خطرات اضافی :