سيستم استعلام نرخ و حق بيمه - اصلي و تبعی - آتش سوزی
مورد بیمه: ....
نوع فعالیت: مدت بيمه نامه سال
موضوع فعالیت: ماه
محل مورد بيمه:
نوع سازه:
استان شهر
 
روز
شرح مورد بيمه ارزش مورد بيمه نرخ کل حق بيمه
ساختمان، ماشين آلات، تأسيسات، اثاثه، ...
موجودی انبار
ارزش شيشه و تابلو
اموال و اثاثه تحت پوشش سرقت در شکست حرز
موجودی تحت پوشش سرقت
ارزش ظروف تحت فشار
ارزش چاه
هزينه پاکسازی
سرمايه مورد بيمه حق بيمه کل:
خطرات اضافي نرخ در هزار حق بیمه
... زلزله
... سیل و طغیان آب رودخانه و دریا 0.14
... طوفان، تندباد و گردباد 0.11
... ضایعات ناشی ترکیدگی لوله آب و فاضلاب 0.14
... ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف و تگرگ 0.14
... خسارت ناشی از سنگینی برف 0.07
... سقوط هواپیما و هلیکوپتر و قطعات منفصله از آنها
... رانش و ریزش 0.7
... خسارت وارد به ساختمان براثرریزش دیواره چاه 0.7
... تخريب ساختمان در اثر ريزش قنات 0.5
... آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام و اغتشاش 0.35
... برخورد اجسام خارجی 0.01
... سقوط بهمن 0.21
... سرقت با شکست حرز موجودی 8
... سرقت با شکست حرز اثاثیه 6
... شکست شیشه 14
... انفجار ظروف تحت فشار صنعتی 0.7
... دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی 0.35
... ریزش بدنه چاه آب و فاضلاب 0.7
... عدم النفع
نرخ اصلي :
حق بيمه اصلي :
حق بیمه خطرات اضافی :